خانه » وبلاگ ابرسازه » محصولات کی پلاس (کناف) » تایل AMF یا تایل معدنی AMF عرضه و فروش تایل های معدنی AMF

تایل AMF یا تایل معدنی AMF عرضه و فروش تایل های معدنی AMF

  • از
تایل AMF

تایل AMF

تایل AMF یا تایل های معدنی AMF دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ

ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎي ﮐﺎذب ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 13501-1 EN در ﮐـﻼس A2 S1 d0( ﺳـﻮزﻧﺪه و دودزا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ 4102 DIN ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 60 دﻗﯿﻘـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ‌ها ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ (ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﻟﯿﺖ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺮه ﻫـﺎي ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺗﺎﯾﻞ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺻﻮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ از ارﺗﻌﺎش ﺻﺪا، اﻧﻌﮑﺎس ﺻﻮت و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻬﻤﻪ در ﻓﻀﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺬب ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺰاﺣﻢ، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎﻫﺎي اداري، ﺗﺠﺎري، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي آﻣﻔﯽ ﺗﺌـﺎﺗﺮ و دﯾﮕـﺮ فضاهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ

ﺗﺎﯾﻞ AMF ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 13 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 30دﺳﯽ ﺑﻞ و 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 34 دﺳﯽ ﺑﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮت ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺗﺎﯾـﻞﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ

ﺗﺎﯾﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽAMF ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﻟﯿﺖ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬـﺎ ﻋـﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗـﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

05-0.07= λ (ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی)

ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن

ﺗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 13 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 3/6 و ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 4/5 ﮐﯿﻠﻮ‌ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وزن دارد. اﯾـﻦ ﻣﺰﯾـﺖ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺒﮏ ﺷﺪن وزن ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

سایر ویژگی ها

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻪ داري و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻘﻒﻫـﺎي ﮐﺎذب ﻣﺸﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﺳﻨﺘﯽ (ﮔﭻ و راﺑﯿﺘﺲ) ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.

برای اطلاع از آخرین قیمت محصولات کناف ، جدیدترین لیست قیمت را  از صفحه ذیل دانلود کنید.

دانلود لیست قیمت محصولات کناف

انواع تایل AMF کناف را از کجا بخریم؟

سوالی که پیش می آید این است که تایل های معدنی AMF کناف را از کجا بخریم که قیمت آن مناسب باشد و کیفیت مطلوب داشته باشد و اینکه با توجه به تنوع محصول چه نوعی از این محصول تهیه کنیم و سرانجام اینکه اجرا و نصب تایل های AMF را به چه کسی بسپاریم که کیفیت کار مناسبی داشته باشد و جواب اینکه: شرکت مهندسی و بازرگانی ابررسازه (مدرن دکور) با بیش از یک دهه سابقه در واردات و عرضه محصولات کناف ایران و خدمات اجرای این محصولات آماده ارایه مشاوره به همه همکاران و هموطنان ارجمند میباشد برای اطلاع از قیمت روکشدار گچی دیامونت و زمان مورد نیاز برای نصب آن با شماره های زیر تماس بگیرید:

بیدگلی
09903730377  , 02136288461